פרוייקט מבית:

תקנון האתר

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של לב חב”ד – חסד ומרפא (ע”ר 580632370)

האתר מהווה אתר מידע ורישום לשירותים השונים, תשלומים ותרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

ניתן לבצע תרומות או תשלומים לעמותת לב חב”ד באתר האינטרנט זה, על ידי תשלום בכרטיס אשראי, בתשלום חד-פעמי או תשלום מתמשך (הוראת קבע).

בעת מתן התרומה או התשלום בכרטיס האשראי, תתבצע בדיקת הכרטיס במעמד עדכון הפרטים. הבדיקה מתבצעת באופן אוטומטי מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.

במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

לאחר סיום ביצוע התרומה או התשלום, ישלח אישור תשלום למייל, אותו הזין הלקוח.

התרומות לעמותה מוכרות לזיכוי מס ע”פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה, אשר תוכל לשמש לקבלת זיכוי ממס, כאמור בסעיף 5 לעיל.

לעמותה אישור ניהול ספרים, ופטור מניכוי מס במקור אשר מתחדשים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של רשות המיסים.

לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות אשר מתחדש מעת לעת בכפוף לשיקול דעתו של רשם העמותות.

מדיניות הגבלת פרטיות:
העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים או המשלמים, ופרטיותם של הנרשמים לשירותים, ותמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי.

חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI. דף התשלום הינו עמוד מאובטח בתקן PCI DSS.

חלק מאפשרויות התרומה באתר מפנות לדף סליקה חיצוני של עמותות אחרות המפעילות את סניפי לב חב”ד השונים. התרומה לעמותות אלו מתבצעת בהתאם לתקנון כל עמותה.

מדיניות ביטול תרומה / עסקה:

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בתוך 14 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. במידה של ביטול עסקה יש ליצור קשר באי-מייל הבא: INFO@LevChabad.org.il  או בטלפון: 077-202-3232.

תנאי שימוש באתר:

העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

המשתמש באתר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18), או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:

– מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.

– מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

– מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

– מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

• הריני מאשר/ת רישום פרטיי במאגר מידע ומשלוח דבר פרסומת מאת לב חב”ד חסד ומרפא והפצת המעיינות ע”ר 580632370. [ניתן להסיר את שמך מרשימת הדיוור בכל עת].
• הריני מאשר/ת ללב חב”ד חסד ומרפא והפצת המעיינות ע”ר 580632370 (להלן: “לב חב”ד”) להעביר כל מסמך ומידע אודותיי, לרבות אישי ורפואי, לכל צד שלישי לשיקול דעתה – לרבות רופא יועץ, עובד רפואי, פסיכולוג, קופת חולים, משרד הבריאות, חברת ביטוח, ואני משחרר/ת בזה את לב חב”ד ו/או כל אדם הפועל מטעמה או בשירותה, מחובת שמירה על סודיות רפואית שחלה עליו על פי כל דין או אתיקה מקצועית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותי, ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מכל סוג בקשר למסירת מידע כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.